AGENDA

18 Juli 2016
.: Awal Tapel 2016/2017

17 Juli 2017
.: Awal Tapel 2017/2018

Followers

9 Bab 1

PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA


Setiap warga negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara.

Mempertahankan negara merupakan salah satu fungsi negara yang sangat penting dalam kaitannya dengan usaha pembelaan negara.

Setiap negara mesti menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu yaitu: 1) melaksanakan penertiban, 2) mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3) fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dsari luar, dan 4) menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Rakyat sebagai salah satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002 diselenggarakan melalui: a) pendidikan kewarganegaran; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib; dan d) melalui pengabdian sesuai dengan profesi.


Sumber : BSE PKn Kelas_9