AGENDA

18 Juli 2016
.: Awal Tapel 2016/2017

17 Juli 2017
.: Awal Tapel 2017/2018

Followers

8 Bab 5

KEDAULATAN RAKYAT DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

A. MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

Kedaulatan berasal dari kata "daulat", dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan".
Rakyat ialah orang yang tunduk pada suatu pemerintah negara;
Warga negara ialah orang yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu negara;
Penduduk ialah orang yang bertempat tinggal pada wilayah suatu negara;
Bangsa ialah sekelompok orang yang memiliki perasaan senasib akan keberadaan suatu negara;
Masyarakat ialah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah tertentu dan terikat pada nilai-nilai tertentu yang diterima secara bersama.

Sifat-sifat kedaulatan, meliputi:
a. Asli
b. Bulat
c. Tidak terbatas
d. Permanen

Ada beberapa teori-teori kedaulatan, yaitu:
Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Raja
Kedaulatan Negara
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Hukum


Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Kedulatan ke dalam
2. Kedaulatan keluar


Unsur-unsur negara berdaulat antara lain:
1. Memiliki Pemerintahan sendiri.
2. Rakyat yang hidup teratur sebagai satu kesatuan.
3. Memiliki wilayah tertentu yang permanen.
4. Keberadaannya diakui negara lain.

bersambung...


Sumber:
1. BSE PKn Kelas VIII
2. ainamulyana.blogspot.com
3. Medali MGMP PKn SMP Kab. Jombang
dll